Ads 468x60px

9 Jan 2018

من تنها این را میگویم تمامی کوره خرهای احمق از خرکمتر بیشعور کثفاتهای اشغالی عوضیهای که چه از داخل و چه از خارج از پیج بنده در اینستاگرام شکایت نموده اند شناسای شده اند و به این زودی مورد هجوم از همه نوع و از همه راه های ممکن برای درهم شکست شخصیتشان وارد خواهیم شد #آخوند باید سرنگون بشود #مرگ برخامنه ای# مرگبرجمهوری اسلامی


من تنها این را میگویم تمامی کوره خرهای احمق از خرکمتر بیشعور کثفاتهای اشغالی عوضیهای که چه از داخل و چه از خارج از پیج بنده در اینستاگرام شکایت نموده اند شناسای شده اند و به این زودی مورد هجوم از همه نوع و از همه راه های ممکن برای درهم شکست شخصیتشان وارد خواهیم شد #آخوند باید سرنگون بشود #مرگ برخامنه ای# مرگبرجمهوری اسلامی

No comments:

Post a Comment

 
 
Blogger Templates